Electrical stimulation scheme optimization for retinal prosthesis: considerations from biological perspective

Zhen Xu, Yijie Lu, Shan Qin, Tianzhun Wu, Bo Qin