Cytoprotective effect of amniotic membrane extracts on human corneal epithelial cells exposed to benzalkonium chloride in vitro

Jiayan Liu, Huyong Zou, Minzhi Zeng, Amy Michelle Huang, Yan Chen, Elaine Han, Xiangyin Sha, Zhiping Liu