Clinical characteristics, risk factors, and prognoses of fungal keratitis caused by three common fungal species in Northern China

Xiuxian Wang, Suxia Li, Yanni Jia, Xiaolin Qi, Weiyun Shi, Hua Gao