Eyelid malposition after orbital fracture surgery

Yue Xing, Yongwei Guo, Xia Ding, Jin Li, Ming Lin