Folded technique of self-adherent wrap improves clinical outcomes for wounds after orbital tumour extirpation: a single-center, prospective randomized controlled trial

Huijing Ye, Xiufen Lian, Rongxin Chen, Yanling Zhu, Jingxia Huang, Hongbin Chen, Ling Xie, Wenjun Guo, Huasheng Yang