Association between the M98K variant of the OPTN gene and the risk for primary open angle glaucoma: an updated meta-analysis

Congcong Guo, Xiaowei Yu, Dandan Zhang, Zhenni Zhao, Jiamin Zhang, Miao Zhang, Nannan Sun, Zhigang Fan