A narrative review of glaucoma screening from fundus images

Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu