A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis

Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng