Bilateral papilledema caused by chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome in a child with a novel (p. D305N) mutation in NLRP3 gene: a case report

Li Li, Huanfen Zhou, Wei Shi, Xiaotun Ren, Xiaohua Tan, Lirong Tian, Chunxia Peng