Impact of the interval after endoscopic dacryocystorhinostomy on the outcomes of intraocular surgery: a 4-year retrospective study

Wen-Yu Wu, Rong-Xin Chen, Hui-Ying Yu, Jun Mao, Xin-Yue Yu, Shu-Juan Cao, Yan-Dong Wang, Xuan-Wei Liang