Original Article


Changes in corneal curvature and aberrations after cataract surgery

Ye Dai, Xiaoting Ruan, Wei Wang, Xiaoyun Chen, Guangming Jin, Lanhua Wang, Xiaoxun Gu, Bo Qu, Jianping Liu, Xuhua Tan, Enen Zhang, Jun Fu, Lixia Luo, Zhenzhen Liu, Yizhi Liu

Download Citation